KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz. Bu kapsamda, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), veri sorumlusu sıfatını haiz Dilay Akyol tarafından, KVKK’ya uygun olarak kullanıcılara ilişkin verilerin nasıl ve ne amaçla işlendiği, nasıl korunduğu ve ne kadar süre muhafaza edildiği ile ilgili kişileri aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

İşte bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm kavram ve ifadeler, KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Bu metin, yürürlükteki mevzuata ve Dilay Akyol’un uygulamalarına göre gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir. Metnin son haline www.diyetisyendilayakyol.com alan adlı internet sitemizden (“İnternet Sitesi”) erişebilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı ve Toplanma Yöntemleri

Veri sorumlusu sıfatını haiz Dilay Akyol tarafından işlenen tüm kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmektedir. KVKK’nın 4. maddesinde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uygulanması gereken temel ilkeler sayılmıştır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, İnternet Sitesi üzerinden yapılan başvurular, her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve/veya tüzel kişiler, İnternet Sitesi ve sosyal medya hesaplarımız gibi sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ileride oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve verilen hizmetler ile bağlantılı olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kurallar doğrultusunda işlenmektedir.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz;

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,

  • Doğru ve güncel olarak,

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar içinde ve de

  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel veriler, Dilay Akyol tarafından verilen hizmetlerin amaçları ile orantılı olarak daha iyi hizmet verilmesini sağlamak, verilen hizmetin kalitesini ölçmek ve geliştirmek, kullanıcılarımızın tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, yürürlükteki mevzuata uygun davranmak, bildirimlerde bulunmak amaçlarıyla yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, açık rıza alınmak koşulu ile veya yürürlükteki mevzuat kapsamında açık rıza alınması gerekmemesi halinde açık rıza alınmaksızın işlenmektedir. Bu kapsamda, mevzuatın izin verdiği hallerde ve ölçüde kullanıcılara ait kişisel bilgiler kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yürürlükteki mevzuat kapsamında diyetisyen danışan ilişkisinin tesisi, beslenme programlarının ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, danışanların verilen hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi amacıyla ilgili kişinin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, yaşı, boyu, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kullandığı ilaçlara ilişkin veriler, yalnızca belirtilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin aktarılması konusunda başta KVKK’nın 8. maddesi olmak üzere KVKK’da öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan kararlar ve ilgili düzenlemelere uygun hareket etmekteyiz. KVKK kapsamındaki istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. Kişisel veriler, KVKK’da ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak; KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye’de bulunan ve ayrıca, KVKK’da öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen güvenlik önlemlerini alarak yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarabilir.

4. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bu konuda bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini isteme ve kişisel verilerinin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde söz konusu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yürürlükteki mevzuattan doğan bu hakları kullanmak için, ilgili kişi, bu yöndeki talebini KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, “Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol Istanbul A3 Blok No:2E Daire:83 Ataşehir/İstanbul” adresine adı, soyadı ve de imzası ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numarası ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile başvuruda bulunabilecektir. İlgili kişi veya temsile yetkili vekili tarafından yapılacak başvuru, tarafımızca değerlendirilecek ve 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Go top
error: İçerik korumalıdır !